Lejebetingelser

Der findes 3 intervaller at booke tid i – gennem booking systemet.

  1.  Op til 2 uger frem – herefter benævnt option A
  2.  2 til 4 uger frem – herefter benævnt option B
  3.  5 uger eller mere frem – herefter benævnt option C

Gældende regler for reservering; 

Mindste leje er 1 time – priserne er pr påbegyndt time. For halve timer udover første time betales ½ timepris.  Mindste booking interval (udover den første time) er ½ time.

Har man booket en tid i hallen/på banerne og har modtaget bekræftende e-mail på den, er det den tid man har booket. HUSK at tjekke dit SPAM filter.

Bookninger foretaget i forhold til de respektive optioner, flytter IKKE til næste option som tiden nærmer sig.

Tidsfristen for option A

Såfremt man har booket max 1½  sammenhængende time, kan afbestilling ske op til 36 timer før.

Har man booket 2 sammenhængende timer eller derover, skal afbestillingen ske op til 72 timer før.

Tidsfristen for option B

Tidsfristen for afmelding bookinger er 10 dage forinden.

Tidsfristen for option C

Tidsfristen for afmelding af bookinger er 25 dage forinden.

Hvis du bliver forhindret i at komme og benytte de bookede faciliteter og tidsfristen er overskredet, kan beløbet ikke refunderes eller tiden ombookes.

Bookingsystemet er automatisk sat til at kunne afbooke indenfor den korteste tidsfrist – men opkrævning af evt. forsent afbookede tider vil ske efterfølgende.

Man har som udgangspunkt altid adgang til træningscenterets toiletter og køkken, medmindre teorilokalet/gildesalen er udlejet specifik. Det betyder at er det udlejet til andre, er der ikke er adgang til lokalet – af respekt for deres arrangement der kan være uden hunde.

Hallen og udendørs træningsbane kan udlejes med eller uden agilityforhindringer. Teorilokalet kan lejes med eller uden opvarmning.

Når man booker til kurser eller større arrangementer skal tiden afregnes fra man ankommer til man forlader faciliteterne. Dvs. tid til opstilling og oprydning etc skal afholdes indenfor den bookede tid og afregnes.

Booking er en klokke-time, dvs. banen skal være forladt så den næste lejer kan starte sin træning præcis til tiden.

 

Adgang til hallen/teorilokale eller træningsplads

Der er kun adgang til hallen ved en booket tid eller en hold-tilmelding, som er betalt eller betales inden træningens start eller med aftale om månedsvis fakturering.

Garbogaard I/S skal godkende at bookede timer bruges til kurser eller foredrag.

Forsikring og vaccination

Garbogaards faciliteter og udstyr benyttes på eget ansvar og der kan ikke rejses erstatning mod Garbogaard, medmindre der er tale om særlig grov forsømmelighed fra vores side.

Enhver lejer af Garbogaards faciliteter har pligt til at sørge for at alle hunde, der medbringes/inviteres til Garbogaard, er forsikret med minimum den lovpligtige ansvarsforsikring og forsikring som dækker ved almindelig hundetræning og vaccineret efter almindelige foreskrifter (som ved Dansk Kennel Klubs arrangementer). Hunde som er syge må ikke medtages.

Garbogaard kan til enhver tid kræve at se dokumentation for korrekt forsikring og vaccination.

Brug

Enhver lejer/bruger har har pligt til at behandle Garbogaards forhindringer, udstyr, inventar, bygningsdele og grønne områder på en fornuftig og skånsom måde.

Alle hundens efterladenskaber SKAL samles op (husk lygte efter mørkets frembrud) og smides i den UDENDØRS skraldespand.

Alle lejere/brugere skal oplyse Garbogaard om skader, uheld, misvedligehold eller lign. på forhindringer, udstyr, inventar, bygningsdele, og grønne områder.

Alle forhindringer, udstyr, inventar, bygningsdele, og grønne områder må kun anvendes til dets/deres oprindelige formål og skal efterlades minimum i samme stand, som de blev modtaget.

Alle lejere/brugere er pligtige til – til enhver tid – at efterkomme henstillinger fra Garbogaards ejere.  Brud på reglerne og manglende efterkommelse af henvisninger kan medføre bortvisning.

Ved bortvisning refunderes baneleje, halleje og/eller træningsgebyrer ikke!

 

Brug af hallen og andre indendørs faciliteter

Alle hunde som får adgang til Garbogaards indendørsfaciliteter, SKAL være godt luftet.

Hvis en hund gør sig ren i hallen påhviler det føreren at rydde op og gøre rent efter den som anvist og med de midler som står i hallen.

Hunde som opholder sig i hallen, og ikke er under direkte træning, bør som udgangspunkt være sat i bur, eller være under konstant opsyn/kontrol. Dette er for at undgå slagsmål mellem fritløbende hunde, samt for at undgå urinmarkeringer.

Træning foregår i rent fodtøj beregnet til indendørs brug. Såfremt hunden skal luftes under brug af hallen, kan man tage blåt plastikovertræk over indeskoen, så hunden kan komme hurtigt ud.

Det er kun tilladt at bruge de blå plastikovertræk indendørs over udendørs sko, hvis de er helt nye og ubrugte.

Al brug af harpiks på hundenes poter vil medføre øjeblikkelig, permanent bortvisning!

Så vidt muligt tages kun de hunde der træner med ind i hallen.

Der er ikke adgang for tæver i løbetid, med mindre disse under hele opholdet i hallen er iklædt løbetidsbukser.

Det er ikke tilladt at medbringe vand på græstæppet og ved brug af godbidder skal disse være fjernet fra tæppet, når hallen forlades.

Vand kan gives på plateauet, hvor også hundebure og tilskuer-stole kan placeres.

Det er tilladt at efterlade agilityforhindringerne hvor de har været i brug efter endt træning, men øvrige ting skal stilles på plads og der skal ryddes op. Agility kontaktforhindringer som er sat ned (A, balancebom og vippe), skal være sat op igen efter brug. Dvs. det er IKKE tilladt at efterlade overliggere, dele af forhindringer på banen. Det skal være sat op som funktionel forhindring eller være ryddet pænt væk.

Agilityforhindringer skal altså ikke sættes ud på gulvet igen efter træning, hvor de ikke har været benyttet.

Musikanlægget i hallen må kun benyttes med lukkede porte og lydniveauet skal holdes på et leje, så det ikke er til unødig gene for Garbogaards beboere.

Teorilokale/Gildesal

Lokalet kan bookes specifikt og der betales leje derfor.

Som udgangspunkt må lokalet bruges i forbindelse med træning (uden forudgående bookning) og benyttes som opholds- og hyggerum, når det ikke er optaget.

Oprydning og eventuel opvask m. m. skal klares af de benyttende lejere/brugere inden Garbogaard forlades og borde skal aftørres.

Lokalet kan lejes med efterfølgende rengøring.

Det er tilladt at medbringe egne drikke- og madvarer i teorilokalet.

Udendørs areal

Det påhviler alle brugere at efterlade udendørsarealerne fri for affald og efterladenskaber, såvel egne, som utilsigtet efterladt af andre.

Afmelding

Garbogaard I/S forbeholder sig ret til til hver en tid at afmelde en booking, hvis faciliteterne kan lejes ud til længerevarende aktiviteter i samme tidsrum. Det sker dog ikke uden forudgående varsel på mindst 1 uge og alle som har booket tider i dette tidsrum vil blive kontaktet vha. de kontaktoplysninger som blev angivet ved booking og vil blive tilbudt tilbagebetaling af gebyr eller booking af ny tid.

Tilkøb af særlige ydelser

Det vil i forbindelse med kurser, foredrag og andre større arrangementer være muligt at leje og købe forskellige ekstra ydelser ved forudgående henvendelse til Garbogaard.

Musikanlæg

Det er muligt at leje et musikanlæg/højttaleranlæg til hallen/teorilokalet som kan spille “op til dans”. Leje af dette sker efter personlig aftale.

Upassende opførsel

Hårdhændet behandling af hunde – det være sig fysisk eller psykisk  – må ikke forekomme på Garbogaards område.

Unødig støj, herunder vedvarende hundegøen, råben, skrigen, kraftigt berusede, eller påvirkede personer, må ikke forekomme på Garbogaard.

Ubehagelig optræden over for andre brugere eller Garbogaards beboere må ikke forekomme.

Løsgående hunde må ikke forekomme på Garbogaard og der skal tages vare på gårdens beboere og dyr – herunder specielt gårdens katte som er uundværlige.

Dispensationer

Der kan, hvis Garbogaard finder en årsag passende, gives dispensation for enkelte af ovenstående regler – dog aldrig uden forudgående aftale.

 

Bortvisning

Ved overtrædelse af ovennævnte regler, kan Garbogaard til enhver tid bortvise en bruger/lejer.

Dette kan – i særligt grove tilfælde – gøres uden forudgående varsel, og med øjeblikkelig virkning.

Ved bortvisning ydes ingen erstatning for forudbetalte beløb.